Destiny

Район "Южен" обявява конкурс за разполагане на павилион на тотото

Във връзка с чл. 9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, приета с Решение №71, взето с Протокол №3 от 25.02.2016г., изменена и допълнена с Решение №329, взето с Протокол №17 от 28.09.2017г. на Общински съвет Пловдив и Заповед №48-РОА-238/23.05.2018г., следната одобрена схема по чл.56 от ЗУТ:

1. Схема за разполагане на СПО-„Павилион на Български спортен тотализатор“, одобрена с Решение на РЕСУТ при район “Южен“, взето с протокол №11, т. 1 от 22.05.2018г. в зона за търговия, в улична регулация по ул. „Стефан Стамболов“ между О.Т.№263 и №367, западно от УПИ I– жилищно строителство, кв. 57, по плана на кв.“Христо Ботев“-юг, гр. Пловдив на площ от 16кв.м.

Заявленията на кандидатите се подават в 7- дневен срок от деня следващ деня на публикуването на обявата в деловодството на район „Южен“, ул.“Македония“ №73а. За справки: тел. 032/ 276-117.

Banner 468 x 60 px