Хороскоп: Днес всич­ки от Близ­на­ци трябва да бъ­дат мно­го вни­ма­тел­ни през це­лия ден

  • Published in Lifestyle

ОВЕН

С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос­ти­же­ния. Те имат от­но­ше­ние са­мо към тра­ди­цион­на­та ви ра­бо­та. За някои по­не­дел­ник но­си из­не­над­ва­що пред­ло­же­ние за па­рич­на пе­чал­ба, но ще из­ле­зе блъф. На­со­че­те цяла­та си ене­ргия към слу­жеб­ни­те де­ла.

ТЕЛЕЦ

По­не­дел­ник е по­ло­жи­те­лен за вас, с мал­ки из­клю­че­ния за някои. Денят е спо­рен за про­фе­сио­нал­ни­те ви де­ла. Някои ще по­пад­нат в осо­бе­на си­туа­ция и е не­въз­мож­но да се раз­ми­не­те с ин­ци­ден­та и ще пос­лед­ват до­пъл­ни­тел­ни труд­нос­ти. Чрез прия­те­ли при някои са въз­мож­ни па­рич­ни пос­тъп­ле­ния.

БЛИЗНАЦИ

Днес всич­ки от Близ­на­ци трябва да бъ­дат мно­го вни­ма­тел­ни през це­лия ден. По­не­дел­ник е тру­ден и ви из­правя пред неп­рео­до­ли­ми препя­тствия. Въз­мож­но е те да са чис­та слу­чай­ност, но сблъс­ка­те ли се с та­ки­ва, не пра­ве­те опи­ти да про­дъл­жа­ва­те да дей­ства­те за пос­ти­га­не на по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат.

РАК

По­не­дел­ник е ус­пе­шен за Ра­ци­те в ли­чен и де­ло­ви план. Бла­го­раз­по­ло­же­ни сте към око­лни­те и то­ва ви но­си ус­пех. Някои ще се сблъс­кат с неп­рия­зън­та на ко­ле­га или някой шеф. Ма­кар и за­бел­яза­ли, не да­вай­те пра­во на ос­кър­бле­ние­то да го­во­ри у вас, за­що­то ре­зул­та­тът ще е же­ла­ние за мъст.

ЛЪВ

Пра­во­то да пос­тиг­не­те ус­пе­хи в де­ло­вия жи­вот не ви е от­ме­не­но и до­ри днес е още по-за­си­ле­но. У вас се­га са ха­рак­тер­ни та­ки­ва по­ло­жи­тел­ни по­ка­за­те­ли ка­то тър­пе­ли­вост, са­мооб­ла­да­ние и чувс­тво за дълг. Уси­лия­та ви ще осъ­щест­вят же­ла­ни­те ре­зул­та­ти. В служ­ба­та си бъ­де­те по-ор­га­ни­зи­ра­ни.

ДЕВА

За Де­ви­те съ­би­тия­та в по­не­дел­ник са на­си­те­ни с дос­та прия­тни из­не­на­ди. Днес има­те власт без си­ла, кое­то в мно­го слу­чаи ви пра­ви под­чи­не­ни на съот­вет­на­та си­туа­ция. Трябва да из­бягва­те всякак­во про­ти­во­ре­чие в служ­ба­та или на об­щес­тве­ни мес­та, не вли­зай­те в кон­флик­ти. То­ва е ва­лид­но за де­ло­ви­те кон­так­ти.

ВЕЗНИ

Денят е удо­бен за всякак­ва де­ло­ва дей­ност. У мно­зи­на ли­чи нос­тал­гич­но нас­трое­ние и не­же­ла­ние за ра­бо­та, но днес има­те до­бър шанс за реа­ли­за­ция и ще бъ­де жал­ко да го про­пус­не­те. Еди­нстве­но­то не­що, кое­то не трябва да пред­прие­ма­те се­га, е пъ­ту­ва­не. Въз­мо­жен е нео­чак­ван ин­ци­дент.

СКОРПИОН

Нап­рег­нат по­не­дел­ник за Скор­пио­ни­те, вни­ма­вай­те най-мно­го в от­но­ше­ния­та си със се­мей­ство­то и род­ни­ни­те. Мно­го от вас ще се кон­фрон­ти­рат с тях по­ра­ди сблъ­сък на ин­те­ре­си­те. Те­зи про­ти­во­ре­чия мо­гат да пре­рас­нат в на­си­лие. Про­фе­сио­нал­ни ус­пе­хи и въз­мож­нос­ти не лип­сват. Ще се спра­ви­те със за­да­чи­те за деня.

СТРЕЛЕЦ

Склон­ни сте да пос­тъп­ва­те ле­ко­мис­ле­но днес и по то­зи на­чин е въз­мож­но да нас­тъпят за­гу­би за вас. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към оне­зи, кои­то се опи­тват да ста­ват близ­ки с вас – то­ва са хо­ра с не­чис­ти на­ме­ре­ния. Ра­бот­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен за Стрел­ци­те. До­бър е за фи­нан­со­ви опе­ра­ции. Бъдете изпълнителни, действайте по задачите и спазвайте изискванията за безопасен труд, за да се предпазите.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от вас ще до­пус­нат греш­ки в дей­ствия­та си днес и то­ва ще ви пос­та­ви в неиз­год­но по­ло­же­ние спрямо ко­ле­ги­те или съд­руж­ни­ци­те. Бъ­де­те наб­лю­да­тел­ни на ра­бот­но­то си място и из­бягвай­те кон­флик­ти, а още по-мал­ко да ги съз­да­ва­те. Не­га­ти­ви­те ще са за ва­ша смет­ка. Ще по­лу­чи­те прия­тно съоб­ще­ние, свързано с ваш близък, на когото му предстои важна стъпка в живота.

ВОДОЛЕЙ

Дос­та фи­нан­сов се оп­ре­деля по­не­дел­ник за вас, но не би­ва са­ми да прид­виж­ва­те де­ла от по­до­бен ха­рак­тер. Във всич­ки слу­чаи ще за­гу­би­те, ако го нап­ра­ви­те. Ако ра­бо­ти­те в екип с дру­ги – ще спе­че­ли­те. По­не­дел­ник да­ва въз­мож­нос­ти за под­пис­ва­не на до­го­во­ри, но ва­ши­те пла­но­ве ос­та­ват все още нея­сни. Не се впускайте в хазартни игри, ще загубите доста пари.

РИБИ

Гол­яма ак­тив­ност прояв­ява­те днес и мо­же­те да да­де­те си­лен тла­сък на де­ла­та си. Въп­ре­ки то­ва трябва ясно да си пос­та­ви­те цел­та, коя­то прес­лед­ва­те, за­що­то се­га е въз­мож­но да дей­ства­те в някол­ко на­со­ки ед­нов­ре­мен­но и да не за­вър­ши­те ни­що. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни, ако ра­бо­ти­те с па­ри. Правете си щателен опис на документите и пазете и най-малките разписки, ще ви потрябват за отчетност.

Banner 468 x 60 px